sv-SE

Vi jobbar inom projektet

Björn Lindahl är projektets koordinator. Som ekolog och mykolog bedriver han forskning kring svampars olika funktionella roller i kol- och näringsomsättning i boreala skogsekosystem. Efter grundutbildning i biologi vid Göteborgs Universitet doktorerade han vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, där han nu är anställd som forskare. Inom IMPRESS fokuserar han särskilt på DNA-baserad analys och modellering av svampsamhällen. Björn är huvudhandledare till Erika Sterkenburg och Iuliia Kyiashchenko.

Preetisri Baskaran

Linnéa Berglund

Karina Clemmensen

Alf Ekblad

Roger Finlay

Petra Fransson är mikrobiell ekolog med ett intresse för mykorrhizasymbiosens funktion och reglering, främst hur kolflödet genom växt och svamp relaterar till klimatförändringar och näringsomsättning i ett ekosystemperspektiv. Efter att ha utbildat sig till biolog i Göteborg, doktorerade hon vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU. Efter en post doc vid Macaulay Institute i Aberdeen, Skottland, jobbar hon nu som forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi. Inom IMPRESS jobbar hon bland annat med nedbrytning av svampmycel, exudation och genreglering, och är huvudhandledare åt Andreas Hagenbo.

Achim Grelle

Annemieke Gärdenäs

David Hadden

Andreas Hagenbo

Riitta Hyvönen Olsson

Erik Karltun

Iuliia Kyiashchenko

Martin Rappe George

Erica Sterkenburg

Göran Ågren är professor emeritus i systemekologi. Efter doktorsexamen i teoretisk fysik övergick han till ekosystemmodellering med fokus på grundämnens kretslopp i terrestra ekosystem, och i synnerhet kol och kväve. Under senare år har långtidseffekter av klimatförändringar och ett intensivare utnyttjande av biobränslen varit centrala forskningsfält.