sv-SE

 

 • IMPRESS är en stark forskningsmiljö finansierad av FORMAS för att förbättra möjligheterna att förutsäga den framtida kolbalansen i våra skogar. Gruppen centreras kring 10 forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Örebro Universitet.
 • Barrskogarnas kollagringsförmåga är av stor global betydelse och avgörande för framtida klimatförändringar. Det mesta av kolet finns lagrat i marken.
 • På grund av de enorma landarealerna och det långa tidsperspektivet är det mycket svårt att mäta förändringar i markens kolförråd på nationell skala. Matematiska modeller erbjuder en möjlighet att uppskatta storskalig kollagring och att ställa prognoser över framtida förändringar. Vårt mål är att bättre förstå hur skogsbruk, kvävenedfall, ökande koldioxidhalter och klimatförändringar påverkar skogen, för att kunna erbjuda faktaunderlag för policybeslut om skogsbruk, landskapsplanering och utsläppsrättigheter.
 • Mikroorganismer – svampar i synnerlighet, bryter ned organiskt material i marken och levererar näringsämnen åt växterna. De reglerar därigenom markens förmåga att lagra kol. Utvecklingen av pålitliga modeller av skogarnas kolomsättning har hindrats av dålig kunskap om svamparnas diversitet och funktion i marken. Snabb metodutveckling ökar nu våra möjligheter att förstå svamparnas biologi på molekylär nivå, och IMPRESS syftar till att skala upp nya kunskapsframsteg för att kunna appliceras dem på hela ekosystem.
rss_icon

Nyheter

 • Välkommen Preeti!

  Preetisri Baskaran har anställts som doktorand inom IMPRESS. Under handledning av Riita Hyvönen-Olsson, Björn Lindahl och Göran Ågren kommer Preety [...]

 • Planeringsmöte

  Den 11 juni träffades hela gruppen för planeringsarbete. Vi är nu i färd med att planera årets fältarbete efter att [...]

 • Välkommen Iuliia!

  Iuliia Kyiashchenko har anställts som doktorand inom IMPRESS. Under handledning av Björn Lindahl, Karina Clemmensen och Erik Karltun kommer Iuliia [...]

 • Välkommen Andreas!

   

  Andreas Hagenbo, utbildad till jägmästare i Umeå, har tackat ja till doktorandtjänsten ‘Quantification of carbon fluxes in forest ecosystems’. [...]

 • Doktorander sökes

  Januari 2012
  Vi söker nu tre doktorander som ska jobba inom IMPRESS forskningsmiljö. Annonser för doktroandtjänsterna finns på SLUs hemsidor.